Pučku školu polazio je u rodnom gradu i u Kiseku u Mađarskoj, a gimnaziju u Zagrebu, Senju i ponovo u Zagrebu. Studij filozofije i medicine završio je u Beču. Nakon liječničke karijere u Karlovcu, Bakru, Rijeci i Splitu bio je školski ravnatelj i savjetnik pri zemaljskom poglavarstvu. Autor je više značajnih medicinskih rasprava, a kao književnik okušao se u romanu i dramama, međutim bez osobita uspjeha. Prijateljevao je sa slavenskim rodoljubima, među kojima je bio i Antun Mihanović. U nacionalnoj kulturnoj povijesti ostaje kao jedan od preteča hrvatskog narodnog preporoda, jer je 1818. svojim Oglasnikom ilirskim kanio pokrenuti prve hrvatske novine, a 1823. tiskao je u Karlovcu Almanah ilirski (pseudonim Jure Matić). Almanah je tiskan u Prettnerovoj tiskari. Pretisak je izdala Matica hrvatska u Karlovcu, 1990.godine Kalendar je sadržavao i književne priloge te Šporerov predgovor u kojem naglašava ljepotu i važnost materinjeg jezika. Pisao je na hrvatskom, njemačkom i slovenskom. Iako je bio jedan od najplodnijih hrvatskih dramatičara 19. st., drame mu nikad nisu izvođene, a vrlo malo ih je i tiskano. U Obzoru je 1863. objavio autobiografske zapise.

Izvor teksta: Brešić, V. Autobiografije hrvatskih pisaca. Zagreb : AGM, 1997.; Izvor vizuala: Arhiva Gradske knjižnice “Ivan Goran Kovačić”