Vinko Pacel u Karlovcu je pohađao pučku školu i nižu gimnaziju. Višu gimnaziju završio je u Rijeci. U Beču i Pragu studirao je prirodne znanosti, te se u vrijeme studija po prvi puta pojavljuje u hrvatskoj kulturnoj povijesti kao jedan od potpisnika proglasa bečkih Slavena 1848., a dvije godine kasnije (1850.) i kao potpisnik Književnoga dogovora u Beču. Godine 1851. vratio se u Rijeku i postao profesor fizike i matematike. Nakon otpuštanja Frana Kurelca počeo je predavati i hrvatski jezik na riječkoj gimnaziji. Bio je vrlo aktivan u riječkom kulturnom životu, posebice kao član Odbora narodne čitaonice riječke, a kasnije i kao glavni urednik časopisa Neven i Jadranska vila. U Rijeci je ostao do 1862. godine, kada je premješten u varaždinsku gimnaziju. Od 1864. godine bio je član pododbora za lučbu i prirodopis Školskoga odbora Kraljevskoga dalmatinsko-hrvatsko-slavonskoga namjesničkog vijeća, koji je između ostaloga pratio rad na Šulekovom Hrvatsko-njemačko-talijanskom rječniku znanstvenog nazivlja. Nakon pet godina uspješnoga rada u Varaždinu premješten je u Zagreb, gdje biva izabran za dopisnog člana Akademije, dok je nešto kasnije iste godine imenovan ravnateljem kraljevske više realke. Godine 1869. postao je tajnik u Odjelu za bogoštovlje i nastavu Kraljevske zemaljske vlade. Pacel je autor zapaženoga prirodoznanstvenoga i filološkoga opusa. Prvi mu je rad Nazivlje u prirodoslovnih naukah (1853.), a iz područja prirodnih znanosti objavio je još prijevod češkoga udžbenika iz mineralogije Rudoslovlje za gimnazije i realne škole (1854.) i Nauk o dudarstvu, bubarstvu i svilarstvu (1857.). Kasnije se posvetio jezikoslovlju te 1860. izdaje prvi jezikoslovni udžbenik Slovnica jezika hrvatskoga i srbskoga : Nauka o prieslovu u jeziku hrvatskom ili srbskom, 1. dio.Vezano uz hrvatski književni jezik objavio je još Naše potrebe (1863.) i Oblici književne hrvaštine (1865.). Jedno od Pacelovih posljednjih objavljenih djela bio je udžbenik Logika ili misloslovje (1868.). Suvremenici svjedoče da je u rukopisu ostavio Hrvatsku stilistiku, no ona nikada nije nađena. U raznim časopisima objavio je brojne članke o hrvatskom jeziku i gramatici. Ranije se okušao i kao književnik, međutim njegove pripovijetke nisu polučile značajnijega uspjeha.

Izvor teksta: Stolac, D. Vinko Pacel – život i djelo // Riječki filološki dani, knj. 6 : Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenoga skupa Riječki filološki dani. Rijeka: Filozofski fakultet u Rijeci, 2006. https://www.researchgate.net/publication/288669828_VINKO_PACEL_-_ZIVOT_I_DJELO (15. 12. 2021.); Izvor vizuala: Vinko Pacel. Matica hrvatska. https://www.matica.hr/knjige/autor/437/ (28. 12. 2021.)